• baovemamsong@gmail.com
  • 081 511 4526

Your Life Before Birth

See the living human embryo and early fetus developing and deepen your understanding of our amazing journey before birth
Languague: English (6 mins)

Cuộc sống của bạn trước khi sinh

Quan sát  sự phát triển phôi thai và bào thai ban đầu và hiểu thêm về hành trình tuyệt vời của con người trước khi sinh.
Ngôn ngữ : Tiếng Việt. (6 phút)

Gặp bé Olivia

From a single-celled human to a baby with a beating heart, brainwaves, fingers, and toes, Olivia shows the remarkable beauty of a unique life within the womb.
Ngôn ngữ Tiếng Việt (3 phút)

Meet Baby Olivia

From a single-celled human to a baby with a beating heart, brainwaves, fingers, and toes, Olivia shows the remarkable beauty of a unique life within the womb.
Language: English (3mins)

Bác sĩ giải thích qui trình nạo phá thai
Ngôn ngữ: Tiếng Việt & English Subtitles (3 phút)

Bảo vệ mầm sống trả lời quan điểm: “Nạo phá thai khuyết tật thì tốt hơn.”
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (3 phút)
The Pro Life Reply to: “Babies with Disabilities Are Better Off Aborted.
Language: English (3 mins)

12-year-old girl speaks on abortion
Bé gái 12 tuổi nói về nạo phá thai.

English + Vietnamese Subtitles. (8 mins)
Tiếng Anh + Phụ Đề tiếng Việt (8 phút)

Đây là nạo phá thai (3 mins/ phút)
This is Abortion

This video shows aborted children. It is for educational purposes to show the reality of abortion. Please consider before using. It's not for children.

Doctor Explains a 2nd Trimester Abortion Procedure

Language: English (4 mins)

Doctor Explains  Abortion Procedure 

Language: English (11 mins)

Liệu anh ấy có thay đổi ý kiến về nạo phá thai?

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và phụ đề Tiếng Việt (3 phút)

 Abortion is sometimes  NEVER medically necessary.  

 Phá thai  đôi khi  CHƯA BAO GIỜ là cần thiết về măt ý tế.

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4 mins/phút).

A Fetus is not IS a person. 

Thai nhi chưa phải CŨNG là người.

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4 mins/phút)

My Body – My choice? NO THAT IS WRONG!

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4 mins/phút)

Abortion is NOT the only option (4 mins/phút)

Language : English & Vietnamese subtitles

Reply to the FALSE BELIEF: Abortion is necessary to stop overpopulation.

Trả lời Quan điểm Sai lầm: Phá thai là cần thiết để ngăn chặn tình trạng quá tải dân số.


Roe v. Wade 1973 (7 mins/phút)
Án lệ Roe v. Wade: Vì sao lại sai lầm?

Language: English & Vietnamese subtitles

I’m a PERSONAL Pro-life (3 mins/phút)

Language: English & Vietnamese subtitles