• baovemamsong@gmail.com
  • 034-22-44-820
Your Life Before Birth (6 mins)

Language: English.

 

Cuộc sống của bạn trước khi sinh
(6 phút)

Ngôn ngữ : Tiếng Việt.

See the living human embryo and early fetus developing and deepen your understanding of our amazing journey before birth.

 Meet Baby Olivia (3 mins)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

From a single-celled human to a baby with a beating heart, brainwaves, fingers, and toes, Olivia shows the remarkable beauty of a unique life within the womb.

Meet Baby Olivia (3 mins)

Language: English with Vietnamese Subtitles.

From a single-celled human to a baby with a beating heart, brainwaves, fingers, and toes, Olivia shows the remarkable beauty of a unique life within the womb.

Bác sĩ Levatino giải thích qui trình nạo phá thai

Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English Subtitles (3 phút)

Bảo vệ mầm sống trả lời cho quan điểm: “Nạo phá thai nhi khuyết tật thì tốt hơn.” (3 phút)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (3 phút)

The Pro Life Reply to: “Babies with Disabilities Are Better Off Aborted.”
(3 mins)

Language: English (3 mins)

12-year-old Grade 7 girl speaks on abortion

Bé gái 12 tuổi nói về nạn nạo phá thai.

 

English + Vietnamese Subtitles. (8 mins)

Tiếng Anh + Phụ Đề tiếng Việt (8 phút)

This is abortion.
This is Abortion

Video này chứa nội dung rất mạnh, được sử dụng cho mục đích giáo dục để cho thấy thực tế của việc nạo phá thai. Xin vui lòng cân nhắc khi sử dụng. Không dành cho trẻ em.(3 phút)

Dr Levatino Explains a 2nd Trimester Abortion Procedure

Language: English (4 mins)

Dr Levatino Explains  Abortion Procedure 

Language: English (11 mins)

Liệu anh ấy có thay đổi ý kiến về nạo phá thai?

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và phụ đề Tiếng Việt (3 phút)

 Abortion is sometimes  NEVER medically necessary.  

 Phá thai  đôi khi  CHƯA BAO GIỜ là cần thiết về măt ý tế.

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4mins/phút).

A Fetus is not IS a person. 

Thai nhi chưa phải CŨNG là người.

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4mins/phút)

My Body – My choice? NO THAT IS WRONG!

English & Vietnamese subtitles/Tiếng Anh & phụ đề Tiếng Việt (4mins/phút)

Abortion is NOT the only option

Language : English & Vietnamese subtitles (4 mins)

Reply to the FALSE BELIEF: Abortion is necessary to stop overpopulation.

Trả lời Quan điểm Sai lầm: Phá thai là cần thiết để ngăn chặn tình trạng quá tải dân số.


 Roe & Wade in 1973

Language : English & Vietnamese subtitles (7 mins)

I’m a PERSONAL Pro-life 
Language : English & Vietnamese subtitles (3 mins)