• baovemamsong@gmail.com
  • 081 511 4526

Cuộc sống của bạn trước khi sinh

Video tiếng anh với phụ đề tiếng Anh.

Thích hợp cho mọi lứa tuổi

Quan sát phôi thai người sống và bào thai ban đầu đang phát triển và làm sâu sắc thêm hiểu biết về hành trình tuyệt vời của con người trước khi sinh.

Cuộc sống của bạn trước khi sinh

Video tiếng Việt với phụ đề tiếng Việt.

Thích hợp với mọi lứa tuổi.

 

Quan sát phôi thai người sống và bào thai ban đầu đang phát triển và làm sâu sắc thêm hiểu biết về hành trình tuyệt vời của con người trước khi sinh.

Bé 12 tuổi nói về nạn phá thai

Video tiếng anh phụ đề tiếng Việt.

Bác sĩ Levatino giải thích qui trình nạo phá thai.

Video tiếng Việt phụ đề Tiếng anh

Bác sĩ Levatino giải thích qui trình nạo phá thai ở từng giai đoạn.

Video ngôn ngữ tiếng anh

Bác sĩ Levatino giải thích  qui trình nạo phá thai ở giai đoạn thứ 2.

Video ngôn ngữ tiếng anh

Đây là nạo phá thai

Video này chứa nội dung rất mạnh, được sử dụng cho mục đích giáo dục để cho thấy thực tế của việc nạo phá thai. Xin vui lòng cân nhắc khi sử dụng. Không dành cho trẻ em.

Trong chương trình “Đào tạo 4 câu hỏi”, được sử dụng ở cuối câu hỏi 2

Bảo vệ Mầm Sống trả lời cho quan điểm: “Nạo Phá Thai Nhi Khuyết Tật Thì Tốt Hơn.”

Video ngôn ngữ tiếng Việt.

Bảo vệ Mầm Sống trả lời cho quan điểm: “Nạo Phá Thai Nhi Khuyết Tật Thì Tốt Hơn.”

Video ngôn ngữ tiếng Anh

Grazia Epiphania: Dù con không    thể nhìn thấy

Video phụ đề tiếng Việt

Gặp bé Olivia (3 phút)

Từ một con người đơn bào trở thành một em bé có tim đập, sóng não, ngón tay và ngón chân, Olivia cho thấy vẻ đẹp đáng chú ý của một cuộc sống độc nhất trong bụng mẹ.

Video với thuyết minh tiếng Việt

Meet Baby Olivia (3 mins)

From a single-celled human to a baby with a beating heart, brainwaves, fingers, and toes, Olivia shows the remarkable beauty of a unique life within the womb.

Video với thuyết minh tiếng Anh

Want updates on our mission?

Sign up for our newsletter to stay up to date

Loading